Today is ASAMI RYUICHI birthday!!!  [Aug.4]

OTANJOUBI OMEDETO >w<

Today is ASAMI RYUICHI birthday!!!  [Aug.4]

OTANJOUBI OMEDETO >w<